njofto
Advanced Poll
Kush jane fituesit e zgjedhjeve 2013
Partia Demokratike
PD + LSI + PDIU
Partia Socialiste
PS + AK + FRD
PS + LSI + AK + FRD
PS + AK + FRD + PDIU


View results
Version 2.08
 Kursi Ditor
USD / LEK 109.57
EUR / LEK 139.50
GBP / LEK 173.76
CHF / LEK 115.88
Ndryshimi i fundit: 16.11.2012
Pėr mė shumė

Interesat e Instrumenteve tė Bankės
Marre nga Banka e Shqipėrisė
Fletore Zyrtare Nr. 146, date 1 nentor 2011
Shtuar me date:2011-11-07 17:09:17

FLETORE ZYRTARE - 31 tetor ( QPZ ) - Fletore Zyrtare Nr.146, date 1 nëntor 2011 me ligjet e miratuara, vendimet e Kuvendit, dekretet, Keshillit te Ministrave, ERE-s, udhezimet dhe urdhera

P Ë R M B A J T J A

Ligj nr.10 469 datë 13.10.2011 Për mbrojtjen nga rrezatimet jojonizuese … 6559

Ligj nr.10 470 datë 13.10.2011 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar  6563

Vendim i Kuvendit  nr.130, datë 13.10.2011Për lirimin nga detyra dhe emërimin e një anëtari të këshillit drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare…… 6564

Dekret nr.7100 datë 11.10.2011 Për dhënie të shtetësisë shqiptare …… 6564

Vendim i KM nr.680, datë 5.10.2011 Për miratimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të bordit të menaxhimit për Kontrollin e Brendshëm Financiar Publik dhe të Komitetit të Auditimit të Brendshëm …6565

Vendim i KM  nr.682, datë 5.10.2011Për një shtesë në vendimin nr.472, datë 2.7.2011 të Këshillit të Ministrave “Për disiplinimin e fondeve buxhetore, për vitin 2011”, të ndryshuar … 6565

Vendim i KM nr.683, datë 5.10.2011 Për një shtesë në vendimin nr.47, datë 16.1.2008 të Këshillit të Ministrave “Për programin e nxitjes së punësimit, nëpërmjet formimit në punë”, të ndryshuar … 6566

Vendim i KM nr.684, datë 5.10.2011 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.627, datë 31.8.2011, të Këshillit të Ministrave “Për kuotat e pranimeve në institucionet publike të arsimit të lartë dhe tarifat e shkollimit për studimet e ciklit të parë, me kohë të pjesshme e të edukimit në distancë, në vitin akademik 2011-2012” …. 6566

Vendim i KM nr.685, datë 5.10.2011 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.391, datë 1.6.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e statutit të shoqërisë “Nxitja e biznesit social”, sh.a.” .. 6568

Vendim i KM nr.687, datë 5.10.2011 Për organizimin, kompetencat dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara si dhe mënyrën e administrimit të pasurive të sekuestruara e
të konfiskuara … 6568

Vendim i KM  nr.688, datë 5.10.2011 Për një shtesë në vendimin nr.53, datë 21.1.2009 të Këshillit të Ministrave “Për ngarkimin e Ministrisë së Brendshme për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, të ndryshuar 6575

Vendim i KM nr.691, datë 12.10.2011 Për miratimin e dëmshpërblimit financiar për ish-të dënuarit politikë të regjimit komunist … 6576

Udhëzim i MASH nr.37, datë 23.9.2011 Për strukturën e vitit akademik 2011-2012 në institucionet publike të arsimit të lartë … 6585

Udhëzim i MASH nr.38, datë 23.9.2011 Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimin në distancë, në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2011-2012……… 6586

Urdhër i MD nr.6386/1, datë 7.10.2011 Për heqjen e lejes së ushtrimit të profesionit të noterit ………. 6588

Vendim i ERE nr.87, datë 26.9.2011 Për licencimin e shoqërisë “Euron Energy Group” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike …… 6589

Vendim i ERE nr.88, datë 26.9.2011 Për licencimin e shoqërisë “Euron Energy Group” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike … 6590

Vendim i ERE nr.89, datë 26.9.2011 Për fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit të shoqërisë “Malido Energji” sh.p.k. për kualifikimin e impiantit prodhues për “Hec Klos” si burim i rinovueshëm energjie … 6591

Vendim i ERE nr.90, datë 26.9.2011 Për fillimin e procedurave të licencimit të shoqërisë “Malido Energji ” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike … 6592

Vendim i ERE nr.91, datë 26.9.2011 Për licencimin e shoqërisë “Erald Energjitik” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec-et “Shemri” dhe “Mgulle” … 6593

Vendim i ERE  nr.92, datë 26.9.2011Për shtyrjen e afatit të licencës nr.63 të dhënë me vendim të bordit të komisionerëve nr.89, datë 6.8.2008 të ndryshuar me vendimin e bordit të komisionerëve nr. 19, datë 8.3.2010 për “Albanian Green Energy” …… 6594

Vendim i ERE  nr.93, datë 26.9.2011Për shtyrjen e afatit të licencës nr.64, e dhënë me vendimin e bordit të komisionerëve nr.90, datë 6.8.2008 për “Biopower Green Energy” … 6595

Vendim i ERE nr.94, datë 26.9.2011 Për fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “KESH” sh.a. për transferimin e aseteve përkatësisht “Nënstacioni Lanabregas”, “Nënstacioni Bogovë”, “Nënstacioni Gjanc”, “Nënstacioni Bushat 110/20 kv”, “Rrjeti 20 kv Koplik”, “Nënstacioni Shkodër 110/20 kv”, “Nënstacioni Fier 110/20kv”, “Nënstacioni Gjirokastër” …… 6596

Vendim i KNSH nr.38, datë 19.9.2011 Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për programin e nxitjes së punësimit të femrave nga grupet e veçanta” … 6597

Vendim i KNSH nr.39, datë 19.9.2011 Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të programit të nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë që hyjnë për herë të parë në punë” …  6598

Vendim i KNSH  nr.40, datë 19.9.2011 Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Për përcaktimin e procedurave të konkurrimit për ofrimin e shërbimit të formimit profesional të punëkërkuesve të papunë nga persona juridikë/fizikë privatë dhe organizata jofitimprurëse” … 6600

Vendim i KNSH nr.41, datë 28.9.2011 Për shqyrtimin e urdhrit nr. 120 datë 23.8.2010 të Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit “Për dhënien e lejes për përdorimin e pasurisë së paluajtshme publike aksit rrugor kombëtar me kundërshpërblim” …… 6602

Vendim per shpalljen të vdekur të shtetasit Evangjellos Feno Bineri …… 6609

Per me shume, shkarko fletoren zyrtare nga atachmenti ( pdf )

Burimi: qpz.gov.al

Share on Facebook

   Fletore Zyrtare Nr. 146
Printo  
© Copyright: Alblink 2008